تعیین فضاهای مورد نیاز کتابخانه عمومی برای جمعیّت 25000 نفر