تعهد نامه عدم ارسال همزمان مقاله

هنگام ارسال مقاله از طریق سامانه، ارائه فرم تعهد نویسندگان و تأییدیه استاد راهنما/ نویسنده همکار، همچنین امضای فرم توسط تمام نویسندگان، همراه مقاله الزامی است.

فرم تعهد نویسندگان (word)

فرم تعهد نویسندگان ( pdf)