فرم تعارض منافع

لازم است نویسندگان محترم فرم تعارض منافع را تنظیم و به ایمیل نشریه ارسال فرمایند. برای شروع فرآیندهای ارزیابی مقاله این فرم الزامی است.

فرم تعارض منافع (word)

فرم تعارض منافع (pdf)