هزینه ها

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران رایگان می باشد***

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 100هزار تومان (یک میلیون ریال)

هزینه پردازش مقالات پس از پذیرش نهایی: 400 هزار تومان (چهار میلیون ریال)