هزینه ها

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران رایگان می باشد***

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 250هزار تومان

هزینه پردازش مقالات پس از پذیرش نهایی: 500 هزار تومان