تأثیر بحران‌های ناشی از پالایشگاه‌ها بر روی بافت مسکونی پیرامون آن، مطالعه‌ی موردی بافت محله‌ی بریم (آبادان)