بررسی خرابی پیشرونده در خرپاهای دهانه بزرگ با استفاده از روش المان محدود