دیوار ترومب، سیستم‌ جذب غیر مستقیم انرژی خورشیدی در اقلیم گرم و خشک