بررسی تأثیر بحران آب های زیرزمینی بر کیفیت زندگی گوجه فرنگی کاران شهرستان دیر