بررسی بهره گیری از سیستم های غیر فعال اقلیم محور در طراحی بناهای مناطق کویری ( نمونه موردی کرمان )