بررسی کنترل پروژه در روش مدل سازی سازی اطلاعات ساختمان (BIM) با استفاده از شناخت عملکرد نرم افزارهای مربوطه