بررسی معماری تطبیق پذیر طراحی سکونتگاه انسان به کمک اصول معماری و توجه به نیازهای روانشناختی انسان در سیاره مریخ