بررسی نحوه ی انتشار آلاینده ی هیدروکربنی" بنزین" در خاک تحت شرائط مختلف خاک و آلاینده