تدوین چهارچوب طراحی ساختار های جدید در عرصه بافت های تاریخی