ساماندهي بافت فرسوده شهری با تاکید بر الگوی مشارکت مردمي