پیش بینی نشت از پی سد خاکی همراه با دیوار آب بند با استفاده از روش محاسبات نرم