مقايسه موافقت‌نامه و شرایط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره صنعت نفت و نشريه شماره 3418 سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور و راهكار رفع کاستی‌ها و مشكلات چالشزاي آن