بازشناسی الگوها و شناخت فاکتورهای موثر بر شکل گیری حیاط در معماری (مطالعه موردی؛ مساکن تاریخی مازندران)