کاربردهای فناوری سنجش از دور و ‌تصاویر چندطیفی ماهواره ای در اکتشافات مواد معدنی