بررسی پارامترهای مؤثر بر بهبود کیفیت فضاهای جمعی با توجه به شایستگی محیط