به کارگیری حمل و نقل غیرموتوری برای ترویج شهرهای انسانگرا؛ در راستای نیل به استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهری