طراحی استادیوم ورزشی با تکنولوژی ها و معماری نوین به انضمام مقایسه تطبیقی نمونه های برتر اجرا شده