تحلیل و بررسی نقش ایستگاه راه اهن درمعماری و نیاز مسافرین