تحلیل استاتیکی و دینامیکی دیوار خاک مسلح با تسمه های فلزی: مطالعه عددی