آنالیز عددی جهت بررسی عوامل موثر در تغییر مکان های جانبی دیوار حائل دیافراگمی متشکل از شمع های هم پوشان در خاک های شنی و ماسه ای