بررسی و تحلیل ضرورت وجود تالار های شهر و ارائه راهکارهایی برای طراحی آن با استفاده از اصول معماری باغ ایرانی