بررسی رفتار لرزه ای سقف طاق ضربی در ساختمان های بنایی غیر مسلح