بررسی و ارزيابی ديوار مصالح بنايی با بلوك ليكا به صورت مدل ساده و مدل تقويت شده با TRC