محورهای دریافت مقاله

فصلنامه «پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران» در محور اصلی «پژوهش در حوزه مهندسی عمران و معماری» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی می پردازد. 


محور اصلی نشریه

  • فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌ که‌ در زمینة‌  مهندسی عمران و معماری باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌ قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

  • مهندسی عمران
  • مهندسی نقشه برداری
  • روش های عددی
  • مهندسی معماری
  • مهندسی شهرسازی
  • محیط زیست
  • سایر موضوعات مرتبط

 برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان در پایگاه اینترنتی نشریه مراجعه نمائید.