سردبیرسید فتح اله ساجدی
سید فتح اله ساجدی

f_sajedi@yahoo.com

هیئت تحریریهسید فتح اله ساجدی
سید فتح اله ساجدی

f_sajedi@yahoo.com

دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

سمیه پورباقر
سمیه پورباقر

somayehpoorbagher@gmail.com

مدرس دانشگاه پیام نور تهران شرق

الهام پورمهابادیان
الهام پورمهابادیان

elhampourmahabadian@gmail.com

عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پرویز اکبری
پرویز اکبری

saru2705@yahoo.com

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

علی قمری
علی قمری

aghamari@cmps2.iust.ac.ir

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا

شعیب کاسه گر محمدی
شعیب کاسه گر محمدی

s.mohammadi@iaukishint.ac.ir

مدرس دانشگاه فنی ملاصدرا رامسر باشگاه پژوهشگران و نخبگان شیراز ایران