هزینه ها

***ارسال مقاله و داوری مقالات در نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری رایگان می باشد***

پس از انجام فرایند داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله

هزینه صدور نامه پذیرش: 45 هزار تومان (چهارصد و پنجاه هزار ریال)

هزینه ویراستاری و انتشار مقاله: 240 هزار تومان (دو میلیون و چهارصد هزار ریال)

هزینه پردازش مقالات پس از پذیرش نهایی: 335 هزار تومان (سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال)