هیئت تحریریه

سردبیر:

1. سیدفتح اله ساجدی

دانشیار دانشکده دانشکده فنی و مهندسی
 
مدیر مسئول:
2. دکتر رضا حسینی
استاد دانشگاهDeakin

اعضای هیئت تحریریه:

3. دکتر کاظم غبرایی

استد دانشگاه Deakin

4..Prof. Dr. Ünal Aldemirr

استاد دانشگاه İLETİŞİMBİLGİLERİ            

5. دکتر سعید صادقیان

دانشیار گروه نقشه برداری دانشگاه شهید بهشتی

 

6. دکتر میثم داودآبادی فراهانی

استاد یار گروه نقشه برداری موسسه اموزش عالی حکمت